Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8363,Do-31-sierpnia-2019-r-odbiorcy-przemyslowi-zobowiazani-sa-do-przekazania-informa.html
2020-05-30, 07:08

Strona znajduje się w archiwum.

Do 31 sierpnia 2019 r. odbiorcy przemysłowi zobowiązani są do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina odbiorcom przemysłowym o obowiązku złożenia nformacji o:

  1. ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku,
  2. spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy OZE,
  3. wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE - w przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy OZE;

      oraz oświadczenia o treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

  1. dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, są zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki określone w art. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1.";

Zobowiązanie dotyczy odbiorców przemysłowych (w rozumieniu art. 52 ust. 6 ww. ustawy), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE i zostali ujęci w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2019 w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Termin 31 sierpnia 2019 r. do złożenia ww. informacji i oświadczeń jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE, a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

Więcej w Informacji Prezesa URE nr 40/2019.

 

 

Data publikacji : 13.08.2019
Data modyfikacji : 30.08.2019

Opcje strony