Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8131,15-marca-Swiatowy-Dzien-Praw-Konsumenta-poznaj-prawa-konsumentow-energii-i-paliw.html
19.06.2024, 21:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 marca Światowy Dzień Praw Konsumenta - poznaj prawa konsumentów energii i paliw

Jak co roku 15 marca jest obchodzony Światowy Dzień Praw Konsumenta. Z tej okazji Urząd Regulacji Energetyki przypomina o najważniejszych uprawnieniach, które przysługują każdemu Konsumentowi energii.

Na rynku  działa coraz więcej firm oferujących energię elektryczną i gaz. Prawo konsumenta do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu zostało wprowadzone w połowie 2007 r. Jest ono ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności na tych rynkach. Jednak wraz ze wzrostem liczby sprzedawców pojawiły się także metody i podmioty, które stosują nieuczciwe działania mające na celu pozyskanie klienta. Urząd Regulacji Energetyki wielokrotnie apelował i nadal apeluje do odbiorców, żeby dokładnie czytali umowy przed ich podpisaniem. Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę m.in. na następujące sprawy:

  • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
  • czy jest automatycznie przedłużany,
  • czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach.

Należy również pamiętać, że od niekorzystnej umowy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia, ale tylko, gdy kontrakt został podpisany na odległość lub poza lokalem firmy czyli np. w domu Klienta.

Przypominamy, że w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii odbiorca powinien:

  • upewnić się, czy osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje; odbiorca powinien zatem poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia;
  • przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;
  • nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania; odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę;
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się - na przykład - telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36;
  • dopilnować, by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

Naruszenia warunków umowy - co robić ?

Reklamacje

W przypadku naruszenia warunków zawartej umowy, należy się zwrócić do przedsiębiorstwa energetycznego (sprzedawcy) z reklamacją. Firma ma 14 dni na rozpatrzenie takiej reklamacji (o ile umowa nie stanowi inaczej).

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Odbiorcy energii od maja 2017 r. mogą korzystać z pomocy Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów. Koordynator pomoże w rozwiązywaniu sporów między odbiorcami energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi, a także między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, które wynikają z umów o przyłączenie do sieci, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, umów sprzedaży czy też umów kompleksowych.

Należy jednak mieć na uwadze, że warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie po­stępowania przed Koordynatorem ds. negocjacji jest podjęcie przez konsumenta próby kontaktu z przedsię­biorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu, także poprzez reklamację.

Szczegóły znajdują się na stronie URE, w dedykowanej zakładce Koordynator do spraw negocjacji.

Przypominamy jednocześnie, że Prezes URE nie jest właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a konsumentami. W tym zakresie właściwy jest sąd powszechny. Tutaj także można wystąpić najpierw z wnioskiem do Koordynatora ds. negocjacji działającego przy Prezesie URE.

Zapoznaj się ze Zbiorem Praw Konsumenta

Warto sięgnąć do szczegółowych, dostępnych na stronie internetowej URE aktualnych opracowań: Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbioru Praw Konsumenta Paliw Gazowych, które zawierają praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej i paliw gazowych.

Ostrzeżenia konsumenckie

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Ostrzeżenia konsumenckie , gdzie dostępne są m.in. komunikaty dot. rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej i gazu po zaprzestaniu działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz informacje w sprawie postępowań Prezesa URE dotyczących odebrania koncesji sprzedawcom energii elektrycznej i paliw gazowych.

W Urzędzie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, działa także infolinia, gdzie można uzyskać informacje telefonicznie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 244 26 36.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, odbywały się wydarzenia z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, izb branżowych, organizacji konsumenckich oraz rzeczników miejskich i powiatowych m.in. Konferencja: System ochrony konsumentów w Polsce – wyzwania, której organizatorem był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Kongres Konsument 2019 zorganizowany przez Federację Konsumentów. W spotkaniach, w których uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, poruszono m.in. tematy dotyczące dobrych praktyk przedsiębiorców jako podstawy budowania relacji z konsumentami, bezpieczeństwa konsumentów, nadzoru rynku nad produktami, współpracy z e-konsumentem oraz cyfrowego bezpieczeństwa. Wydarzenia miały na celu wymianę poglądów pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem rynku i polskiej gospodarki oraz podnoszeniem poziomu ochrony konsumenta.

 

Data publikacji : 14.03.2019
Data modyfikacji : 14.03.2019

Opcje strony