Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7958,Sprzedawcy-zobowiazani-na-2019-r.html
26.05.2024, 14:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedawcy zobowiązani na 2019 r.

Prezes URE wyznaczył na 2019 r. 177 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania 177 operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora. Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego, w myśl art. 40 ust. 3 ustawy o OZE, na podstawie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 2 tej ustawy:

  1. na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny;
  2. będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny.

Zaktualizowana  lista sprzedawców zobowiązanych, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w 2019 r., znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 106/2018 w sprawie aktualizacji listy sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na 2019, rok o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 21.12.2018
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony