Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7941,Kolejne-postepowania-Prezesa-URE-dotyczace-odebrania-koncesji-sprzedawcom-energi.html
25.05.2024, 10:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne postępowania Prezesa URE dotyczące odebrania koncesji sprzedawcom energii elektrycznej

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy - Prawo energetyczne, który ustanawia obowiązek podejmowania działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że po analizie posiadanych dokumentów finansowych zostało wszczęte z urzędu, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej Pulsar Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Z dokumentów i informacji będących w posiadaniu Prezesa URE wynika, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Pulsar Energia nie dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu energią elektryczną.

W świetle powołanych przepisów Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a. art. 33 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj. m.in. nie dysponowania środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe jej wykonywanie.

Jednocześnie postępowania takie (wszczęte na tej samej podstawie prawnej) toczą się w odniesieniu do następujących wymienionych, w porządku alfabetycznym, podmiotów:

 • Audax Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Barton Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Caldoris Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • CRE ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Energetyczne Centrum Spółka Akcyjna,
 • Energia Dla Firm Spółka Akcyjna,
 • Energy Match Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Energy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Enrex Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Horizon Telecommunication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Proton Polska Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GER-POL" ANDRZEJ BĘDKOWSKI, JOLANTA BĘDKOWSKA SPÓŁKA JAWNA.
Data publikacji : 14.12.2018
Data modyfikacji : 15.12.2018

Opcje strony