Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 30 listopada - oświadczenia odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2019 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Prezes URE przypomina, że odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2019 r. z możliwości uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej, na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2018 r. złożyć Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

  1. wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy OZE,
  2. ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku,
  3. wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
  4. ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, wyrażoną w procentach

-wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Termin 30 listopada 2018 r. do złożenia ww. oświadczenia jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowego oświadczenia do URE a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

 

Poniżej zamieszczona została treść informacji skierowanej do ww. odbiorców przemysłowych oraz wzory dokumentów, które należy złożyć.

Oświadczenie wraz z opinią biegłego rewidenta należy przekazać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Szczegóły wraz ze wzorem oświadczenia znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 85/2018 dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2019 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 02.11.2018

Opcje strony

do góry