Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na Dyrektora ACER

Komisja Europejska ogłosiła nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

ACER to unijna agencja z siedzibą w Lublanie, utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, wchodzącego w skład tzw. 3 pakietu energetycznego. Agencja odgrywa kluczową rolę w procesie liberalizacji unijnych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym, ogólną misją ACER jest koordynowanie pracy krajowych organów regulacji energetyki na szczeblu unijnym oraz dążenie do zakończenia budowy jednolitego rynku energii w UE.

Dyrektor stoi na czele Agencji i zarządza nią, jest jej przedstawicielem prawnym i współtworzy jej zewnętrzny wizerunek. Będzie on odpowiadał przed Radą Administracyjną i ściśle współpracował z Radą Organów Regulacyjnych, składającą się z wysokich rangą przedstawicieli organów regulacyjnych ze wszystkich państw członkowskich. Dyrektor będzie odgrywał kluczową rolę w monitorowaniu postępów Agencji w wypełnianiu jej zadań statutowych oraz zapewnianiu, aby Agencja była zdolna sprostać wyzwaniom w związku ze zmianami w przepisach prawnych lub warunkach rynkowych. Ponadto dyrektor będzie odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości działania Agencji oraz poprawę struktur administracyjnych, operacyjnych i finansowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Agencji, jak również za rekrutację pracowników.

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu, w tym zadania oraz wymagania, które musi spełniać kandydat, znajdują się w Ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) pod adresem www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:372A:FULL&from=EN.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod adresem www.ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ oraz wypełnienie instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na stanowisko dyrektora ACER, przed dokonaniem zgłoszenia powinny dokładnie sprawdzić czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne, gdyż niespełnienie któregokolwiek z nich oznacza automatycznie wykluczenie z procedury wyboru.

Termin rejestracji kandydatów upływa 26 listopada 2018 r., o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Data publikacji : 18.10.2018

Opcje strony

do góry