Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Problematyka rozstrzygania sporów z klientami przez spółki energetyczne w nowej edycji Respect Index

27 września w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się konferencja „Raportowanie niefinansowe drogą do RESPECT Index”.

Udział przedstawicieli URE w tym wydarzeniu związany był z dyskusją na temat Indeksu Respect, który jest projektem realizowanym przez Giełdę we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Od najbliższej edycji nastąpią zmiany w badaniu poprzedzającym ustalanie składu indeksu polegające na szerszym uwzględnienia zagadnień polubownego załatwiania sporów przez spółki giełdowe. Zwiększenie wagi tego zagadnienia jest rezultatem uzgodnień między Giełdą a Urzędem Regulacji Energetyki oraz Koordynatorem ds. Negocjacji przy Prezesie URE. Współpraca ma na celu wyłonienie spółek energetycznych notowanych na GPW, które w badaniu rankingowym przeprowadzanym w ramach Respect Indeksu uzyskają najlepsze oceny w obszarze realizowanej polityki w zakresie polubownego rozstrzygania sporów z klientami. Spółki te zostaną nagrodzone specjalnym wyróżnieniem przyznawanym przez Prezesa URE.

W dyskusji na ten temat podczas konferencji wzięli udział przedstawiciele partnerów, którzy wspólnie z URE opracowali dodatkowe pytania do ankiety Respect Indeksu:

  • Profesor Ewa Gmurzyńska z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW,
  • Aleksandra Milewska z Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Monika Stachura z biura Koordynatora ds. negocjacji przy PURE.

Po raz pierwszy Nagroda Prezesa URE dla spółki giełdowej z sektora energetycznego, która uzyska najlepsze oceny w obszarze realizowanej polityki w zakresie polubownego rozstrzygania sporów z klientam zostanie przyznana na koniec rozpoczynającej się wkrótce XII edycja RESPECT Index.

Data publikacji : 28.09.2018

Opcje strony

do góry