Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7716,Jak-beda-liczone-srednie-ceny-uprawnien-do-emisji-CO2-przy-uwzglednianiu-tej-wie.html
2020-08-11, 15:32

Strona znajduje się w archiwum.

Jak będą liczone średnie ceny uprawnień do emisji CO2 przy uwzględnianiu tej wielkości w taryfach dla ciepła

Na wniosek Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Prezes URE przeanalizował aktualną sytuację na rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dokonana została korekta dotychczasowego podejścia w kwestii obliczania kosztów emisji w taryfach dla ciepła.

Od 1 października Prezes URE będzie uznawał we wnioskach o zatwierdzenie taryfy dla ciepła średnią cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla w kontraktach terminowych z dostawą na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek o zatwierdzenie taryfy, notowanych na giełdzie ICE, obliczaną na dzień składania wniosku, określoną jako średnia z ostatnich 60 dostępnych sesji notowań.

Ceny określone podczas poszczególnych sesji notowań powinny być przeliczane na złote według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro w dniu, w którym odbywała się sesja notowań, a jeżeli nie został ogłoszony średni kurs w tym dniu, stosuje się ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs w najbliższym dniu poprzedzającym dzień sesji notowań.

Data publikacji : 25.09.2018

Opcje strony