Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7638,Wykorzystanie-przez-PSE-SA-srodkow-uzyskanych-z-udostepniania-transgranicznych-z.html
24.04.2024, 07:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykorzystanie przez PSE S.A. środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

Prezes URE, realizując wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, zawarte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., jako krajowy regulator, informuje o sposobie wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE S.A. środków uzyskanych z udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

W ww. okresie sprawozdawczym operator krajowego elektroenergetycznego systemu przesyłowego uzyskiwał przychody z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na przekroju synchronicznym (połączenia z Niemcami, Czechami i Słowacją) oraz na połączeniach wzajemnych niesynchronicznych (połączenia ze Szwecją oraz z Litwą).

W omawianym okresie przychody Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej realizowanej na połączeniach wzajemnych w związku z występowaniem ograniczeń systemowych wyniosły łącznie 129 302,8 tys. zł netto, w tym:

  • przychody w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 50 356,1 tys. zł,
  • przychody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 78 946,7 tys. zł.

Szczegółowe dane znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 56/2018 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Data publikacji : 30.07.2018

Opcje strony