Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Schemat instalacji OZE na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej

Wytwórca energii elektrycznej z OZE, zainteresowany przystąpieniem do systemu aukcyjnego albo systemu FIT/FIP, składając wniosek o wydanie zaświadczenia lub deklarację o przystąpieniu do aukcji lub deklaracją o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, zobligowany jest przedłożyć także oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji.

Schemat instalacji odnawialnego źródła energii powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy oraz uwzględniać:

  1. usytuowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład tej instalacji, służących do wytwarzania energii elektrycznej,
  2. usytuowanie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyłącznie z tej instalacji,
  3. oznaczenie lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
  4. oznaczenie miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej,

- naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.

Szczegóły wraz z przykładowym schematem instalacji odnawialnego źródła energii zawiera Informacja Prezesa URE nr 52/2018 w sprawie schematu instalacji odnawialnego źródła energii przedkładanego na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP.

Data publikacji : 17.07.2018

Opcje strony

do góry