Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energetyczne Centrum bez koncesji na handel gazem. Kolejne działania Prezesa URE chroniące prawa obiorców

Prezes URE podjął decyzję o odebraniu koncesji przedsiębiorstwu, które wprowadzało odbiorców w błąd, a jego działania handlowe stanowiły nieuczciwą praktykę rynkową.

Prezes URE już od kilku lat dostrzega problem nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców energii elektrycznej i gazu i odpowiednio reaguje na to zjawisko. Problemy zgłaszane przez odbiorców paliw i energii są przez Urząd monitorowane ze szczególną starannością. Regulator współpracuje także z Prezesem UOKiK oraz miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów. O sprawach, w których występuje podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest informowana Policja. Szczególną rolę odgrywają działania informacyjno - edukacyjne podejmowane przez Prezesa URE - zwiększenie świadomości odbiorców ma prowadzić do zapobiegania pojawiania się podobnych problemów w przyszłości.

W skargach kierowanych do Prezesa URE konsumenci najczęściej wskazują, że przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw energetycznych wywierają presję na zawarcie umowy, uniemożliwiając spokojne zapoznanie się z ofertą, czy przedkładanymi dokumentami, w tym projektami umów. Ponadto nie przedstawiają także odbiorcom pełnej i rzetelnej informacji o ofercie, zaś w kwestii praw i obowiązków przy zmianie sprzedawcy, wprowadzają w błąd zdezorientowanych konsumentów. Uwagę zwraca fakt, że często działania przedstawicieli handlowych nacechowane są pośpiesznym działaniem

 

Prezes URE piętnuje naganne praktyki handlowe przedsiębiorstw energetycznych

Prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. Po analizie zgromadzonych skarg i materiałów, decyzją z dnia 29 czerwca 2018 r., Prezes URE cofnął przedsiębiorcy Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie koncesję na obrót paliwami gazowymi.

Prezes URE stwierdził w sposób jednoznaczny, iż naruszenie przez Energetyczne Centrum warunków wykonywania działalności koncesjonowanej miało charakter rażący. Ogół okoliczności sprawy uprawnia do wniosku, że stosowane przez koncesjonariusza  zachowania wskazują na intencję spółki wykorzystania niedoinformowania konsumentów oraz ich błędnego przekonania, co do przysługujących im uprawnień, w celu pozyskania jak największej liczby klientów i uzyskania maksymalnych zysków z zawieranych z nim umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego.

W trakcie wizyt akwizycyjnych wszystkie zachowania przedstawicieli spółki były nakierowane na doprowadzenie do podpisania umowy z odbiorcami, którzy byli umyślnie wprowadzani w błąd, zarówno co do celu wizyty, jak i charakteru podpisywanych dokumentów. Koncesjonariusz podejmował cały szereg działań lub zaniechań, by osiągnąć zamierzony cel. Przykładowo, gdy odbiorca chciał się upewnić, że umowa jest zawierana z dotychczasowym sprzedawcą gazu, przedstawiciele spółki potwierdzali, że tak rzeczywiście jest. Spółka wielokroć dążyła również do uniemożliwienia wykrycia błędu przez odbiorców nawet po zakończeniu wizyty akwizycyjnej, celowo nie pozostawiając im kopii podpisanych podczas wizyty dokumentów. Z kolei odbiorcom, którzy w porę zorientowali się, że dokonano zmiany sprzedawcy gazu wbrew ich woli i wiedzy, spółka utrudniała lub uniemożliwiała skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Nie sposób uznać, że były to zachowania nieświadome, przypadkowe lub jednorazowe. Wręcz przeciwnie, dopuszczano się ich z rozmysłem, z pełną świadomością bezprawności, zaś wielość konsekwentnie następujących po sobie, powtarzalnych zachowań, stanowi o znacznym stopniu nacechowania złą wolą.

Za rażącym charakterem naruszeń przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz warunku koncesji przemawia również skala naruszeń, ich zasięg terytorialny, jak również wielość naruszonych norm. Należy nadmienić, że do tej pory już kilkukrotnie firma była karana przez regulatora karami finansowymi. Prezes URE wnikliwie przygląda się działalności tej firmy także na rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące tych problemów.

 

Komunikat nr 51/2018 w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorstwu Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie.

Data publikacji : 11.07.2018

Opcje strony

do góry