Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2019 r.

Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm.

Opłaty, o których mowa w art. 9a ust. 10 tej ustawy, obowiązujące w 2019 r. wynoszą:

  • Ozg = 115,00 [zł/MWh], tj. 70,25% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozk = 8,19 [zł/MWh], tj. 5,00% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozm = 56,00 [zł/MWh], tj. 34,21% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, 2018 rok jest ostatnim rokiem realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Opublikowanie jednostkowych opłat zastępczych w terminie do 31 maja 2018 r. stanowi wyłącznie realizację przez Prezesa URE obowiązku ustawowego wynikającego z treści powołanego art. 9a ust. 14 ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 187 ustawy o odnawialnych źródłach energii i pozostaje bez wpływu na ustawowy okres funkcjonowania systemu wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji do 2018 r. włącznie.

 

Szczegółowe informacje na temat jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2019 r. zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2018.

Data publikacji : 29.05.2018

Opcje strony

do góry