Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2017 r. dostępne na stronie Urzędu

Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. - dokumentem zawierającym całościowe podsumowanie prac prowadzonych w URE w minionym roku.

Misją Prezesa URE jest równoważenie interesów odbiorców oraz przedsiębiorstw energetycznych przy zachowaniu zdrowych mechanizmów konkurencji oraz dbałości o zrównoważony rozwój branży i całej gospodarki. Z punktu widzenia konsumentów najbardziej wymiernym rezultatem tego corocznego balansowania - sprzecznych z natury - interesów uczestników rynku energetycznego są taryfy dla energii elektrycznej i gazu. Dla regulatora powodem do satysfakcji jest fakt, że w 2017 r., podobnie jak w ostatnich trzech latach, rachunki za energię elektryczną i gaz pozostawały na niezmienionym lub wręcz niższym poziomie w stosunku do lat wcześniejszych. Jest to jednocześnie miarą skuteczności jego działań w obszarze negocjowania i zatwierdzania taryf. Innym czynnikiem wpływającym pozytywnie na pozycję odbiorców energii jest liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu. Dzięki konkurencji przedsiębiorstw energetycznych konsumenci mogą od kliku lat swobodnie wybierać sprzedawcę prądu i gazu.

W Sprawozdaniu z działalności Prezesa URE znajdziemy przede wszystkim opis działań, jakie regulator prowadził w obszarze poszczególnych segmentów branży energetycznej - energii elektrycznej, paliw ciekłych, gazowych oraz ciepła. Uwarunkowania, jakie kształtują sytuację na tych rynkach oraz działania Prezesa URE w tych obszarach szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu. Osobny rozdział poświęcony jest sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii, gdzie szczególnie wyraźnie widać jak ważnym czynnikiem, przyspieszającym lub spowalniającym rozwój branży, może być legislacja. Uzupełnieniem danych na temat stanu sektora OZE w Polsce w 2017 r. jest Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji za 2017 r., do lektury którego również zachęcamy.

W 2017 r. znacząca część prac Prezesa URE dotyczyła energetycznych projektów infrastrukturalnych o międzynarodowym zasięgu oraz szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i naszego regionu Europy. W największym stopniu działania te dotyczyły rynku gazu, ze względu na planowane i realizowane w tym segmencie bardzo ważne przedsięwzięcia, w tym projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa i zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu.

Istotną nowością, ze względu na silny wymiar konsumencki było rozpoczęcie działalności Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE. W Sprawozdaniu możemy przeczytać, w jaki sposób ta nowa instytucja może ułatwić konsumentom rozwiązywanie sporów z przedsiębiorstwami energetycznymi bez wchodzenia na drogę sądową. Informacje o działaniach podejmowanych przez Koordynatora w pierwszym roku działalności możemy przeczytać w Sprawozdaniu Koordynatora do spraw negocjacji za rok 2017.

Choć coroczne Sprawozdanie z działalności Prezesa URE dotyczy konkretnego roku, jest ono w istocie kompendium wiedzy o wszystkich aspektach rynku energetycznego w Polsce. Informacje i statystyki zawarte w Sprawozdaniu są tym bardziej ciekawe, że staramy się przedstawiać je w ujęciu historycznym, prezentując dane porównawcze z lat poprzednich, co pozwala na obserwowanie tendencji na przestrzeni lat. Historia URE daje coraz szerszą perspektywę do obserwacji zmian i tendencji na rynku energetycznym w Polsce. W kwietniu 2017 r. przypadała dwudziesta rocznica przyjęcia przez Sejm ustawy ‒ Prawo energetyczne, która ustanowiła Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako regulatora rynków energii i paliw w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r.

Data publikacji : 14.05.2018
Data modyfikacji : 03.01.2019

Opcje strony

do góry