Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7458,Rynek-mocy-komunikat-PSE-dla-OSD-dotyczacy-certyfikacji.html
24.04.2024, 07:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek mocy - komunikat PSE dla OSD dotyczący certyfikacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: ustawa), operator systemu dystrybucyjnego (dalej: OSD) zobowiązany jest do współpracy z operatorem systemu przesyłowego (dalej: OSP) w procesie certyfikacji, w  sposób i w terminach określonych w regulaminie rynku mocy (dalej: regulamin).

W ramach powyższego zobowiązania, OSD będą uczestniczyli w certyfikacji ogólnej poprzez bezpośrednią weryfikację danych dotyczących jednostek fizycznych przyłączonych albo planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, w tym m.in. danych dotyczących:

  • poprawności przypisania kodów PPE;
  • kompletności wskazanego układu zasilania danej jednostki fizycznej;
  • lokalizacji jednostki fizycznej;
  • wskazania mocy przyłączeniowej dla wszystkich PPE.

Pierwsza certyfikacja ogólna zostanie przeprowadzona w okresie od 3 kwietnia 2018 do 29 maja 2018 r. W procesach rynku mocy, OSD, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową (dalej: OSDn), współpracują z OSP za pośrednictwem OSD, z którego siecią są połączone, a którzy jednocześnie posiadają bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (dalej: OSDp).

Zasady wymiany informacji pomiędzy OSDn a OSDp na potrzeby realizacji określonych zadań na rynku mocy, w tym terminy na ich wykonanie, zawarte są w pkt. 18.1.5 regulaminu.

Przed rozpoczęciem kolejnej certyfikacji (do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych) OSD będą zobowiązani do wystawiania potwierdzeń spełniania przez układy pomiarowo-rozliczeniowe wymogów technicznych niezbędnych do prowadzenia rozliczeń. Pierwsza certyfikacja do aukcji głównej zostanie przeprowadzona w okresie od 5 września 2018 r. do 31 października 2018 r. Szczegóły w zakresie udziału OSDn w tym procesie określa pkt. 21.15 regulaminu.

Ponadto, OSD są zobowiązani do udziału w procesach prowadzenia testu redukcji zapotrzebowania (możliwość przeprowadzenia testu już w 2018 r.), w weryfikacji wykonania obowiązku mocowego oraz w procesie rozliczeń - poprzez przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych w trybie i terminach określonych w regulaminie. Wskazane procesy rozpoczną się od początku 2021 roku.

Dodatkowo, na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy, OSD pełnić będą funkcję płatnika opłaty mocowej i  od  października 2020 r. zobowiązani będą do pobierania opłaty mocowej i przekazywania jej do PSE S.A.

Celem mechanizmu rynku mocy jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych - w ramach rynku mocy organizowane będą aukcje mocy, w których zarówno jednostki wytwórcze, jak  i  redukcji zapotrzebowania (odbiorcze), oferować będą swoją gotowość do dostarczenia mocy do  systemu. Zwycięzcy aukcji podpiszą umowy mocowe, na podstawie których otrzymywać będą wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego (pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczanie tej mocy do systemu w okresach zagrożenia). Szczegółowe zasady i organizację rynku mocy określa ustawa oraz regulamin, których treść dostępna jest na stronie internetowej PSE S.A.

Szczegółowy opis obejmujący zakres współpracy OSDn, OSDp oraz OSP w ramach procesów rynku mocy zawiera ustawa oraz regulamin.

Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie: https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy. Dokument ten został przekazany 28 lutego 2018 r. do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przewidywany w ustawie termin wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu  to 30 marca 2018 r.

Departament Rozwoju Systemu PSE S.A.

Data publikacji : 23.03.2018
Data modyfikacji : 28.03.2018

Opcje strony