Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7450,Obowiazek-opracowania-przez-OSD-gazowych-programu-budowy-stacji-gazu-ziemnego-or.html
30.05.2024, 11:47

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek opracowania przez OSD gazowych programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji

Wejście w życie w dniu 22 lutego 2018 r. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317) wiąże się z nowymi obowiązkami dla operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych, sporządzających i uzgadniających z Prezesem URE plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.

W myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy, OSD sporządzający i uzgadniający plan rozwoju, opracowuje program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji. Program ten powinien stanowić wyodrębnioną część planu rozwoju.

Jeżeli termin sporządzenia przez OSD aktualizacji planu rozwoju przypada po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, operator ten opracowuje program w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na okres obowiązywania planu rozwoju aktualnego na dzień wejścia w życie ustawy, i uzgadnia go z operatorem systemu przesyłowego, a następnie z Prezesem URE.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych zobowiązani do przedłożenia aktualizacji planu rozwoju po 22 sierpnia 2018 r., powinni przedłożyć Prezesowi URE do uzgodnienia, w terminie nieprzekraczającym tej daty, jedynie program, uprzednio uzgodniony z OSP.

Z kolei operatorzy zobowiązani do przedłożenia aktualizacji planu rozwoju nie później niż 22 sierpnia 2018 r. (czyli zasadniczo do 31 marca 2018 r.), zobligowani są do przedłożenia Prezesowi URE ww. programu wraz z aktualizacją planu rozwoju. Przy czym program ten powinien stanowić wyodrębnioną część aktualizacji planu rozwoju.

Więcej szczegółów znajduje się w Komunikacie Prezesa URE nr 20/2018 w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji.

Data publikacji : 09.03.2018

Opcje strony