Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązkowa certyfikacja ogólna do rejestru rynku mocy od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. w PSE dla wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych powyżej 2 MW

Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r., określa zasady organizacji i funkcjonowania tego rynku oraz nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku: operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania, zarządcę rozliczeń, a także na organy administracji - Prezesa URE oraz ministra właściwego ds. energii.

Jednym z takich obowiązków jest udział w procesie certyfikacji ogólnej dotyczący wszystkich właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE.

Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się
3 kwietnia i zakończy się 29 maja 2018 r.
i będzie przeprowadzona zgodnie z regulaminem rynku mocy, w którym będą określone m.in. zasady organizacji i przebieg procesu certyfikacji.

Za przeprowadzenie procesu certyfikacji ogólnej odpowiadają Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Certyfikację ogólną przeprowadza się w celu pozyskania informacji o jednostkach fizycznych oraz wpisaniu ich do rejestru rynku mocy. Zebrane informacje będą służyły do przygotowania propozycji parametrów aukcji.

Brak przystąpienia do certyfikacji ogólnej skutkuje możliwością nałożenia przez Prezesa URE kary administracyjnej na właściciela jednostki fizycznej wytwórczej.

Więcej szczegółów znajduje się w Komunikacie Prezesa URE nr 17/2018 w sprawie obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

Data publikacji : 01.03.2018
Data modyfikacji : 14.03.2018

Opcje strony

do góry