Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cofnięcie koncesji na obrót energią elektryczną spółce Ecoergia

28 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o cofnięciu z urzędu koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej spółce Ecoergia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z siedzibą w Krakowie. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania odbiorców o fakcie wydania przez Prezesa URE decyzji o cofnięciu koncesji oraz skutkach tej decyzji. Obowiązek ten wynika z postanowień decyzji o udzieleniu koncesji, które aktualnie obowiązują Przedsiębiorcę, w tym m.in.: Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzenie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków […].

Decyzję wydano na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz w związku z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Stronom decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Decyzja jest nieprawomocna - strona złożyła odwołanie.

Data publikacji : 18.01.2018
Data modyfikacji : 30.01.2018

Opcje strony

do góry