Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana warunków zakupu oferowanej energii elektrycznej z OZE

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy warunki zakupu oferowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy OZE (treść artykułu poniżej). W związku z tym, sprzedawcy zobowiązani nie są od dnia 1 stycznia 2018 r. zobligowani do zakupu, po cenie stanowiącej równoważność średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art.  23 ust. 2  pkt 18a ustawy - Prawo energetyczne, energii elektrycznej wytworzonej w:

  1. instalacjach odnawialnego źródła energii (w tym również wykorzystujących hydroenergię) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej równej lub większej niż
    500 kW, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy OZE,
  2. instalacjach odnawialnego źródła energii (w tym również wykorzystujących hydroenergię)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej równej lub większej niż
    500 kW, zmodernizowanych po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy OZE.

Jednocześnie powyższe ograniczenie w realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej nie dotyczy instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej, wobec których sprzedawcy zobowiązani nadal mają obowiązek zakupu energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, niezależnie
od parametru mocy zainstalowanej elektrycznej tego rodzaju instalacji. 

Zmiany wynikają z wejścia w życie art. 1 pkt 21 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925).

Informacja Prezesa URE nr 55/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi została zaktualizowana i opublikowana na stronach Urzędu Regulacji Energetyki pod numerem 7/2018.

 

W związku z powyższym traci aktualność Informacja Prezesa URE nr 55/2016 w dotychczasowym brzmieniu.

Art. 42 ust. 1 ustawy OZE z dniem 1 stycznia 2018 r. otrzymał następujące brzmienie:

„1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w:

  1. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, o łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW, w tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4;
  2. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja albo instalacji wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej, o łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;
  3. instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4;
  4. instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4.”.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylony został art. 42 ust. 6 ustawy OZE,
w brzmieniu:

„6. W przypadku instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej wyłącznie w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 5 MW.”.

 

Data publikacji : 12.01.2018

Opcje strony

do góry