Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7323,Zalozenia-dla-kalkulacji-taryf-dla-paliw-gazowych.html
2023-12-07, 01:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Założenia dla kalkulacji taryf dla paliw gazowych

W celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf ustalanych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, na stronie BIP URE opublikowane zostały tabele do kalkulacji tych taryf, które należy załączyć do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Występując o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji, jak i obrotu, należy przedstawić komplet załączników i jeden tekst taryfy obejmujący obydwie działalności.

Ponadto do wniosku dołączyć należy:

  1. część opisową, w tym m.in.: ogólną charakterystykę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, szczegółowe uzasadnienie do wniosku, wskazanie okresu na jaki wnioskowane jest zatwierdzenie taryfy oraz jej tekst;
  2. kopię sprawozdania finansowego za rok sprawozdawczy;
  3. 1 egzemplarz tekstu taryfy (dostosowanego do wzoru zamieszczonego na BIP URE);
  4. oświadczenie o rzetelności sporządzenia wniosku (wg wzoru zamieszczonego na BIP URE);
  5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy.
Data publikacji : 04.01.2018

Opcje strony