Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe rozporządzenia KE dot. bilansowania energii elektrycznej oraz ws. pracy systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenia te obowiązują wprost w państwach członkowskich bez konieczności ich implementacji do prawa krajowego i określają wspólne zasady funkcjonowania oraz zarządzania systemami energetycznymi, mając na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku. Wskazują na warunki lub metody, które podlegają zatwierdzeniu odpowiednio przez wszystkie europejskie organy regulacyjne, wszystkie organy regulacyjne danego regionu lub każdy organ regulacyjny (lub inny właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego). Określają również sposób procedowania w przypadkach, w których wymagana jest współpraca organów regulacyjnych.

Rozporządzenie 2017/2195 określa m.in. role i zadania podmiotów na rynku bilansującym, ramy współpracy między podmiotami, produkty wykorzystywane na rynku bilansującym, zasady pozyskiwania i wymiany usług bilansujących w zakresie energii i rezerw, zasady wykorzystania zdolności przesyłowych na potrzeby bilansowania oraz sposoby rozliczeń pomiędzy uczestnikami rynku.

Rozporządzenie 2017/2196 zawiera m.in. postanowienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej, procedur oraz czynności naprawczych realizowanych w warunkach zagrożenia, blackout’u oraz odbudowy systemu po awarii, przygotowania do obrony systemu, jego odbudowy oraz planów resynchronizacji z wyprzedzeniem, wymiany informacji, procesów operacyjnych przy wejściu systemu w jedno z powyższych stadiów oraz doraźnej analizy incydentów.

Rozporządzenia wejdą w życie 18 grudnia br.

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniami KE związanymi z wytycznymi ramowymi w sprawie pracy systemu elektroenergetycznego i bilansowania energii elektrycznej.

Data publikacji : 05.12.2017

Opcje strony

do góry