Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7229,URE-przestrzega-przed-podpisywaniem-nieuzupelnionych-umow-sprzedazy-energii-elek.html
21.06.2024, 12:27

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przestrzega przed podpisywaniem nieuzupełnionych umów sprzedaży energii elektrycznej

W ostatnim czasie Urząd odnotowuje wpływ pisemnych oraz telefonicznych zgłoszeń odbiorców, dotyczących nagannych praktyk stosowanych przez przedstawicieli niektórych przedsiębiorstw obrotu. Odbiorcy skarżą się, że niezgodnie z ich wolą są wypełniane pola przeznaczone do odręcznego uzupełnienia w formularzach umów.

URE zaleca odbiorcom, aby przed złożeniem podpisu na egzemplarzach umowy dokładnie sprawdzili, czy wszystkie puste pola zostały przez nich uzupełnione odręcznie w dwóch egzemplarzach (dla odbiorcy energii oraz dla firmy). Pozostawienie pustego pola na podpisanym egzemplarzu umowy przeznaczonym dla przedsiębiorstwa, może wiązać się z ryzykiem jego wypełnienia w sposób sprzeczny z wolą podpisującego.

Analiza skarg kierowanych do URE wskazuje, że klienci polegający jedynie na zapewnieniach przedstawicieli odnośnie ostatecznej treści umowy, stają się niekiedy ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych. Przed złożeniem podpisu na umowie odbiorca powinien mieć pewność, co do wybranej grupy taryfowej, cen za energię, planowanego wolumenu jej sprzedaży oraz czasu trwania umowy. Ponadto, odbiorca powinien zwrócić uwagę na sposób i warunki rozwiązania umowy, jak również skutki tego zobowiązania, np. opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy tzw. kary umowne.  

Szczególną ostrożność wykazać powinny osoby zawierające umowę sprzedaży energii elektrycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przypominamy, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przysługuje wyłącznie konsumentom, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W związku z tym URE rekomenduje przedsiębiorstwom obrotu energią (sprzedawcom), dokonanie oceny formularzy stosowanych przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa pod kątem możliwych nadużyć, zwłaszcza w przypadkach, gdy zasady wynagradzania przedstawicieli handlowych uzależnione są od np. ustalenia takich elementów jak np.: cena, okres obowiązywania umowy, czy wolumen sprzedaży. URE rekomenduje  przedsiębiorstwom obrotu posługiwanie się dedykowanymi do różnych typów umów formularzami, tak aby ww. elementy były znane odbiorcy w momencie otrzymania formularza dzięki czemu ryzyko ewentualnych nadużyć zostanie ograniczone.

Informacja została podana do wiadomości publicznej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 06.10.2017
Data modyfikacji : 09.10.2017

Opcje strony