Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.

22 czerwca 2017 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa: Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.).

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa.

Na podstawie informacji będących w posiadaniu Prezesa URE zachodzi podejrzenie, że  Koncesjonariusz mógł dopuścić się rażącego naruszenia warunku 2.2.2. udzielonej mu koncesji na obrót energią elektryczną oraz innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określonych przepisami prawa - w szczególności - poprzez wprowadzanie odbiorców w błąd w czasie sprzedaży bezpośredniej co do swojej nazwy, rzeczywistego celu wizyty oraz warunków dostarczania im energii elektrycznej, a także poprzez nieudzielanie im pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków, co spowodowało wpływ skarg do Prezesa URE.

Warunek 2.2.2. koncesji zobowiązuje Koncesjonariusza „do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzanie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków. W szczególności postanowienia umów zawieranych z odbiorcami powinny być czytelne i zrozumiałe, a postanowienia inne niż związane z dostarczaniem energii elektrycznej (art. 5 ustawy - Prawo energetyczne) powinny być odrębnie i wyraźnie oznaczone. Umowa powinna wyraźnie określać koszty wynikające z postanowień innych niż dotyczących realizacji usług związanych z dostarczaniem energii elektrycznej.”

 

Aktualna treść koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce „Rejestry i bazy”.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 58/2017 w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców.

Data publikacji : 17.08.2017

Opcje strony

do góry