Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 21 sierpnia br. obowiązek zgłoszenia do Prezesa URE pierwszego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Urząd przedstawia wskazówki dotyczące właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Sprawozdanie to podlega złożeniu co miesiąc, w terminie do 20 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy. Termin złożenia pierwszego sprawozdania czyli za lipiec ‒ upływa 21 sierpnia 2017 r.

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są:

  1. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych,
  2. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
  3. podmioty przywożące.

Składając sprawozdanie należy obowiązkowo wypełnić załącznik nr 1 do sprawozdania umożliwiający określenie przeznaczenia wytworzonego lub przywiezionego paliwa ciekłego.

Termin zostanie zachowany w przypadku nadania, do 21 sierpnia 2017 r., pisma w polskiej placówce pocztowej.

Możliwe jest również przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: dpc@ure.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP: /URE/SkrytkaESP

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 55/2017.

Data publikacji : 10.08.2017

Opcje strony

do góry