Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykorzystanie przez PSE SA środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

Prezes URE, realizując wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 714/2009, jako krajowy regulator, jak co roku informuje o sposobie wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - PSE S.A.  środków uzyskanych z udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. W omawianym okresie przychody PSE S.A. z tego tytułu w związku z występowaniem ograniczeń systemowych łącznie wyniosły ponad  73,3 mln zł (dla porównania w poprzednim okresie wyniosły one ok. 132,1 mln zł).

Poza tym regulator na podstawie przeprowadzonej oceny uznał, że środki uzyskane przez PSE S.A. z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi. W sprawozdaniu przedstawiono także inwestycje, które będę współfinansowane środkami zgromadzonymi na Funduszu Celowym w latach 2018-2021.

Szczegółowe dane na temat sposobu wykorzystania przez PSE S.A. środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych za ubiegły okres sprawozdawczy znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 52/2017 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Data publikacji : 31.07.2017

Opcje strony

do góry