Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2016 r. już dostępne w internecie

Bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki i zrównoważony rozwój - takim nadrzędnym przesłankom podporządkowana jest misja Prezesa URE zapewnienia równowagi interesów uczestników rynku paliw i energii - realizowana także w ubiegłym roku przez polskiego regulatora.

Był to okres wielu zmian w krajowej energetyce, związanych przede wszystkim z koncesjonowaniem paliw ciekłych czy przeprowadzeniem pierwszych aukcji OZE. Od połowy 2016 r. wprowadzono szereg zmian w obszarze zasad udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych. W życie wszedł tzw. Pakiet paliwowy, na który składa się nowelizacja ustaw o VAT i akcyzie, Prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw. Głównym celem Pakietu paliwowego jest walka z szarą strefą na tym rynku, zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych w Polsce.

Istotnym zmianom podlegał również rynek gazu ziemnego. W ustawie z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw określono harmonogram i odchodzenie od cen regulowanych gazu. Uwalnianie cen dla poszczególnych grup odbiorców będzie następować sukcesywnie - w różnych terminach i przygotowując kolejne grupy odbiorców na te zmiany.

Od 1 października 2016 r. zmianie uległy także zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej, w związku z wejściem w życie ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Kolejny krok rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce stanowiło w ub.r. przygotowanie i przeprowadzenie pierwszych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Cztery aukcje prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, które odbyły się 30 grudnia 2016 r., stanowiły duże wyzwanie zarówno dla Urzędu, jak i sektora związanego z odnawialnymi źródłami energii.

O zmianach, które miały znaczenie dla działań podejmowanych w Urzędzie Regulacji Energetyki, a także o realizowanych w nim zadaniach przeczytają Państwo w najnowszym Sprawozdaniu z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprawozdanie zostało przedłożone w ustawowym terminie Ministrowi Energii.

Zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentu.

Data publikacji : 15.05.2017
Data modyfikacji : 02.06.2017

Opcje strony

do góry