Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7006,Nowe-rozporzadzenie-dotyczace-mechanizmow-alokacji-zdolnosci-w-systemach-przesyl.html
2020-06-06, 17:24

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe rozporządzenie dotyczące mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu

6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72/1 z 17 marca 2017 r.) (zwane ,,NC CAM Incremental”).

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0459&from=PL

Najważniejsze zasady dotyczące zasad alokacji istniejących zdolności w systemach przesyłowych gazu w porównaniu do rozporządzenia nr 984/2013 pozostały bez zmian. NC CAM Incremental zawiera postanowienia regulujące na poziomie unijnym proces uzyskiwania zdolności przyrostowej, tj. takiej, która może powstać poprzez zwiększenie zdolności technicznej w istniejących punktach połączeń międzysystemowych, poprzez utworzenie nowego punktu połączenia międzysystemowego lub też jako fizyczna zdolność zwrotnego przepływu w punkcie połączenia międzysystemowego, która nie była wcześniej oferowana.

Zgodnie z NC CAM Incremental procedura badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową ma być zharmonizowana na poziomie UE i odbywać się cyklicznie co dwa lata. W ramach procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej określono, na jakich zasadach uczestnicy rynku mogą zgłaszać zapotrzebowanie na zdolność przyrostową oraz ubiegać się o jej przydział. Operatorzy systemów przesyłowych w Unii Europejskiej powinni uruchomić pierwszą ocenę zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową z dniem wejścia w życie rozporządzania, czyli 6 kwietnia 2017 r.

Ponadto wprowadzone zostały nowe terminy aukcji rocznych i kwartalnych. Począwszy od 2018 r. coroczne aukcje będą rozpoczynać się w pierwszy poniedziałek lipca każdego roku. W ramach aukcji istniejącej zdolności powiązanej udostępniana będzie przepustowość co najmniej na najbliższe 5 lat gazowych oraz na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat gazowych.  Pierwsza kwartalna aukcja zdolności ciągłej rozpocznie się w pierwszy poniedziałek sierpnia, a kolejne odpowiednio w pierwszy poniedziałek listopada, lutego oraz maja, natomiast dla przepustowości przerywanej we wrześniu, grudniu, marcu i czerwcu. Zostały również doprecyzowane zasady oferowania zdolności ciągłej i przerywanej dla produktów długoterminowych.

Data publikacji : 14.04.2017

Opcje strony