Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga na termin 16 stycznia 2017 r. dot. obowiązkowych zmian w koncesjach paliw ciekłych

Prezes URE przypomina, że do 16 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym na mocy noweli z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie powyższego rozporządzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność określoną zakresem  art. 16 ust. 1 oraz art. 16a ust. 1 ustawy zmieniającej, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji. Zgodnie z wymogami ustawy zmieniającej wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

Z uwagi na pojawiające się pytania ze strony przedsiębiorców dotyczące sposobu realizacji powyższego obowiązku, Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

  • Wniosek należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym w postępowaniu wszczętym na wniosek z art. 16 ust. 1 lub art. 16a ustawy zmieniającej mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie we wcześniejszych postępowaniach administracyjnych, o ile zachowały swoją aktualność (ważność). Aby można przyjąć kompletność wniosku zasadnym jest, aby przedsiębiorca wskazał i wymienił dokumenty, których nie załącza, a w których posiadaniu jest już Urząd.
  • Termin do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy zmieniającej, pozostawiony uznaniu Prezesa URE, zostanie wyznaczony tak, aby był realny i możliwy do zrealizowania w danych okolicznościach.
  • Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej, URE uwzględni wpisany w ustawę zmieniającą skutek jego niedotrzymania przez przedsiębiorców, tj. wygaśnięcie koncesji (z mocy prawa) z upływem ostatniego dnia terminu do uzupełnienia wniosku.

Urząd dołoży zatem starań, aby terminy były wyznaczane w granicach możliwych do realizacji, tak szeroko nałożonego przez ustawodawcę na przedsiębiorców, obowiązku.

Ustawa zmieniająca, będąca elementem Pakietu Paliwowego, weszła w życie 2 września 2016 r. - zatem regulacje w niej zawarte są obowiązujące i znane przedsiębiorcom od tego czasu.

Data publikacji : 29.12.2016

Opcje strony

do góry