Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6837,Wprowadzanie-przepisow-Pakietu-Paliwowego-w-zakresie-udzielania-koncesji-dot-pal.html
26.05.2024, 23:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzanie przepisów Pakietu Paliwowego w zakresie udzielania koncesji dot. paliw ciekłych

Pakiet Paliwowy, na który składają się:

wprowadza szereg zmian w obszarze zasad udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych. Nadrzędnym celem Pakietu Paliwowego jest walka z szarą strefą na tym rynku. Jednakże ustawodawca w wielu przypadkach nie przewidział okresów przejściowych, co wpływa na tryb wprowadzania poszczególnych przepisów w życie.

Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie definicji paliw ciekłych  - art. 3 pkt 3b ustawy - Prawo energetyczne (dalej uPe) oraz określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (art. 32 ust. 6 uPe).

Rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących weszło w życie 16 grudnia 2016 r. Tekst rozporządzenia dostępny tutaj.

Rozporządzenie to oznacza dla podmiotów sektora paliw ciekłych, w szczególności:

  • od 16 grudnia 2016 r. ponownie będzie możliwe wszczynanie postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe, które zostało wstrzymane na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z 22 lipca 2016 r.,
  • w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność wymienioną w rozporządzeniu, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.). Wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne - art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN) oraz konkretnych elementów infrastruktury paliw ciekłych czyli zakres taki dokumentacji, jak w przypadku wniosków o udzielenie koncesji lub zmianę terminu obowiązywania, co reguluje ww. ustawa.
WAŻNE: W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę koncesji w terminie do 16 stycznia 2017 r. albo nieuzupełnienia go w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia lub uzupełnienia wniosku (art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.)

 

  • w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do dnia 16 stycznia 2017 r., podmioty prowadzące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wymienioną w nim działalność, które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. oraz rozporządzenia, są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji (art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.).
  • w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorcy zagraniczni, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z 22 lipca 2016 r. wykonywali działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w celu dostosowania działalności do warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 uPe.

Więcej informacji dotyczących obowiązków podmiotów sektora paliw ciekłych, wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzenia, przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 67/2016 w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe.

Wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia zostały również przygotowane oraz opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dotyczące koncesji na paliwa ciekłe, dostępne tutaj.

Data publikacji : 23.12.2016
Data modyfikacji : 27.12.2016

Opcje strony