Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6830,Taryfy-dla-energii-elektrycznej-na-rok-kalendarzowy-2017.html
14.07.2024, 04:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Taryfy dla energii elektrycznej na rok kalendarzowy 2017

W dniu 15 grudnia br. Prezes URE zatwierdził w całości taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja  SA, Tauron Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o. oraz Energa Operator SA. Natomiast taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w wyniku postępowania prowadzonego przez Urząd została zaakceptowana częściowo, wyłącznie w zakresie kosztów, które nie są zależne od przedsiębiorstwa, tzn. stawki opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki jakościowej. Jednak wszystkie wnioski taryfowe przedłożone przez operatorów systemów dystrybucyjnych zawierały wyższe kwoty i różniły się znacząco od tych uznanych oraz zatwierdzonych przez regulatora.

W sumie dla wszystkich OSD średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %.

Jednocześnie Prezes URE w dniu 15 grudnia 2016 r. zatwierdził trzem przedsiębiorstwom - pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu - taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy taryfowe G. Jako ostatnia 16 grudnia została zatwierdzona taryfa dla Energa Obrót, z powodu opóźnienia w dostarczeniu do URE uzasadnionego wniosku.

 Średnio dla odbiorców czterech sprzedawców z urzędu spadek cen w obrocie wynosi 4,6 %.  Spadek cen energii elektrycznej wynika głównie z niższych kosztów zakupu energii oraz tzw. „zielonych certyfikatów”.

Wzrost średniej stawki w dystrybucji wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu stawek opłaty przejściowej, które zamieszczone zostały w art. 11 a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.) oraz z nowej stawki opłaty OZE, opublikowanej w Informacji Prezesa URE Nr 62/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., której podstawą jest art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). 

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przedstawia poniższa tabela. Przedstawione w dwóch ostatnich kolumnach skutki zmian rachunków, obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających energię elektryczną w grupach G11 i G12 - dla średniego zużycia energii w kraju w 2015 r. - co w przybliżeniu odpowiada rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3-osobową rodzinę.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/Sprzedawca z urzędu Zmiana taryfy w dystrybucji ogółem Zmiana taryfy w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G Łączna zmiana rachunku w grupie G11 przy średnim zużyciu 1777 kWh Łączna zmiana rachunku w grupie G12 przy średnim zużyciu 3335 kWh
% % % % %
ENEA Operator Sp. z o.o./ ENEA SA 5,2 5,6 - 4,8 1,7 - 0,04
ENERGA Operator SA/ENERGA Obrót SA 4,2 4,5 - 4,3 2,14 0,56
PGE Dystrybucja SA/PGE Obrót SA 6,1 6,8 - 4,6 od 2,56 do 3,86 od -2,88 do 1,76
TAURON Dystrybucja SA/TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 6,0 6,0 - 4,7* od 1,43 do 2,13* od -0,27 do 0,16*
innogy Stoen Operator** 6,6*** 6,9*** ** ** **
RAZEM 5,6 5,9 - 4,6****    

*skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

**przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.

***dla innogy Stoen Operator taryfa została zatwierdzona tylko w części dotyczącej stawki jakościowej, stawki OZE i stawek opłaty przejściowej.

**** średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. oraz innogy Polska SA.

Uwaga - dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców w grupach G11 i G12  podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie cen i stawek opłat na poszczególnych obszarach.

Data publikacji : 16.12.2016

Opcje strony