Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyznaczeni sprzedawcy zobowiązani na 2017 r.

Prezes URE wyznaczył na 2017 r. 170 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania 170 operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.). Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej, wyznacza sprzedawcę zobowiązanego, w myśl art. 40 ust. 3 ustawy o OZE, na podstawie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 2 tej ustawy:

  1. na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny;
  2. będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny.

 

Szczegółowe informacje wraz z listą sprzedawców zobowiązanych, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w 2017 r. znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 61/2016 w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji: 15.11.2016
Data modyfikacji: 15.11.2016

Opcje strony

do góry