Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6747,Wykaz-podmiotow-zobowiazanych-do-realizacji-NCW-juz-w-Biuletynie-Informacji-Publ.html
2023-03-27, 09:31

Wykaz podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW już w Biuletynie Informacji Publicznej URE

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE opublikowany został wykaz podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775, z późn. zm.), Prezes URE prowadzi wykaz podmiotów, które mają obowiązek realizowania Narodowego Celu Wskaźnikowego, w szczególności na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 43d ustawy - Prawo energetyczne.

Wobec braku rozporządzenia wykonawczego umożliwiającego rozpoczęcie procesu przekazywania tych sprawozdań, w Urzędzie Regulacji Energetyki sporządzono przedmiotowy wykaz na podstawie przekazywanych Prezesowi URE sprawozdań kwartalnych producentów, o których mowa w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Wykaz ten jest jawny i znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Data publikacji : 02.11.2016
Data modyfikacji : 17.12.2018

Opcje strony