Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w OZE - zasady składania podpisów pod ofertami oraz konieczność aktualizacji deklaracji o przystąpieniu do aukcji i zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji

Na stronie URE zostały opublikowane informacje dot. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w OZE:

Przepis art. 78 ust. 6 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą OZE”, przewiduje bezwzględny wymóg przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w formie elektronicznej - za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej.

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy OZE, oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacja ma na celu umożliwienie wytwórcom - potencjalnym uczestnikom aukcji, poznania zasad składania podpisów w ramach internetowej platformy aukcyjnej.

W dniu 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 925) mające wpływ m.in. na zasady przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym wytwórcy składający deklaracje o przystąpieniu do aukcji, a także wnioskujący o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji powinni uwzględnić wymogi i przekazywać informacje dotyczące parametrów instalacji odnawialnego źródła energii w zakresie wynikającym ze znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (rodzaj, moc zainstalowana elektryczna, stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej oraz emisja CO2). Dotyczy to także wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy złożyli już deklaracje o przystąpieniu do udziału w aukcji oraz wytwórców, którzy uzyskali już zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, przy czym dokumenty przedstawiane organowi nie zawierały wszystkich informacji określonych przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r.

Szczegóły  dotyczące zasad składania podpisów pod ofertami oraz konieczności aktualizacji deklaracji i zaświadczeń o przystąpieniu do aukcji znajdują się w ww. Informacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji: 11.10.2016
Data modyfikacji: 12.10.2016

Opcje strony

do góry