Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek informacyjny OSD w sprawie opłaty OZE

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), będący płatnikiem opłaty OZE, jest zobowiązany do przekazania operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczania opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu tej opłaty, w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Obowiązek ten wynika z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.).

Powyższe dane należy przekazywać cyklicznie na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Systemów Wsparcia, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu. Wypełnioną ankietę, należy również przesyłać elektronicznie we wskazanym terminie oraz w załączonym formacie, na adres: oplataoze@ure.gov.pl.

Poza tym aktualne pozostają szczegółowe informacje dotyczące spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy OZE zamieszczone w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2016) w sprawie przekazania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnychi pobranych środków z tytułu opłaty OZE za okres od 1 do 31 lipca 2016 r.

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania OSD, ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z poźń. zm.)]. Ponieważ siedzibą centralnego organu administracji rządowej - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego - Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota nr: 95 10301508 0000 0005 5002 4055 - m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021.

W przypadku uznania, że przedstawione Prezesowi URE informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a zatem jako takie nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim, prosimy o dokonanie ich oznaczenia klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Data publikacji : 01.09.2016

Opcje strony

do góry