Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekty kosztów osieroconych i rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 rok

Działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długookresowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 r. dla wytwórców objętych tą ustawą oraz uczestniczących w 2015 r w programie pomocy publicznej.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2015 r. w łącznej kwocie 504 566 064 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek ustalono korekty dodatnie, których suma wynosi 439 841 232 zł.

Natomiast kwota  na poczet kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym w wysokości ustalonej we wnioskach wyniosła 45 482 000 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek, korekta roczna kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wynosi 55 110 611 zł.

Saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom z uwzględnieniem rocznych korekt za 2015 r. wyniosło 1 044 999 907 zł.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 42/2016 w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za  2015 rok – indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej.

Data publikacji : 16.08.2016

Opcje strony

do góry