Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ustanie obowiązku przesyłania do Prezesa URE kwartalnych informacji dotyczących opłaty przejściowej

Z dniem 1 lipca 2016 r., na mocy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, został uchylony art. 16 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT).

W związku z tym operatorzy systemów elektroenergetycznych nie są już zobowiązani do sporządzania i przedstawiania Prezesowi URE kwartalnych informacji dotyczących: liczby odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy KDT, mocy umownej w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy KDT oraz wysokości środków pieniężnych uiszczonych w danym kwartale przez odbiorców końcowych z tytułu opłaty końcowej.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 38/2016 dla operatorów systemów elektroenergetycznych w sprawie ustania obowiązku przesyłania do Prezesa URE kwartalnych informacji dotyczących opłaty przejściowej.

Data publikacji : 12.08.2016

Opcje strony

do góry