Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekty kosztów osieroconych za 2015 rok

Działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długookresowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), Prezes URE ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2015 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 r.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2015 r. w łącznej kwocie 504 566 064 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek ustalono korekty dodatnie, których suma wynosi 439 841 232.

Natomiast zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym były wypłacone w 2015 r. w kwocie 45 482 000 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek, saldo ustalonych korekt dodatnich wynosi 55 110 611 zł.

Ogólna kwota środków publicznych przekazanych wytwórcom za 2015 r., z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wynosi 1 044 999 907 zł.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2016 w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 rok.

Data publikacji : 05.08.2016

Opcje strony

do góry