Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia br.

Ostatnie nowelizacje ustawy - Prawo energetyczne, dokonane ustawą z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a także ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły istotne zmiany w zakresie koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego.

Dotyczą one m.in. ustanowienia dodatkowych przesłanek odmowy udzielenia koncesji, ustanowienia dodatkowych warunków udzielenia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) i obrót tymi paliwami z zagranicą (OPZ), rozszerzenia zakresu zawartości wniosków o udzielenie koncesji WPC i OPZ, czy też rozszerzenia katalogu przesłanek cofnięcia koncesji.

Ponadto, podmioty posiadające koncesje WPC lub OPZ, niespełniające warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, zobowiązane zostały do dostosowania prowadzonej działalności do tych warunków oraz do złożenia wniosku o zmianę koncesji, w terminie do 1 października 2016 r. Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkować będzie wygaśnięciem z mocy prawa posiadanej koncesji WPC lub OPZ.

Szczegóły znajdują się w Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

Data publikacji : 04.08.2016
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry