Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej w Polsce

Spółki EXPEX SPOT SE oraz Nord Pool Spot AS zostały Nominowanymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej na terenie Polski.

Na początku lutego br. Prezes URE otrzymał zawiadomienie, że spółka EPEX SPOT SE skorzystała z prawa oferowania usług Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) na obszarze Polski (tzw. usługa paszportowa) w związku z wyznaczeniem tej spółki na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej we Francji. Ponieważ nie stwierdzono podstaw do odrzucenia tych usług, od 5 kwietnia 2016 r. EPEX SPOT SE może oferować usługi NEMO w Polsce.

Instytucję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (angielski skrót: NEMO) opisano w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. Zawarto tam wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego. Zgodnie z rozporządzeniem w każdym państwie członkowskim UE w terminie do 14 grudnia 2015 roku wyznaczany jest na początkowy okres czterech lat przynajmniej jeden NEMO do przeprowadzenia jednolitego łączenia rynków dla obszaru rynkowego danego kraju.

Warto przypomnieć, że w sierpniu 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) wystąpiła do Prezesa URE z wnioskiem o wyznaczenie na operatora NEMO na polskim rynku. Efektem przeprowadzonego postępowania była decyzja Prezesa URE z 2 grudnia 2015 r. o uznaniu TGE za NEMO na obszarze Polski. Z kolejnym wnioskiem w październiku 2015 r. wystąpiła spółka Nord Pool Spot AS z siedzibą w Norwegii. Efektem tego postępowania była decyzja z dnia 22 kwietnia 2016 r. o wyznaczeniu tej spółki na NEMO dla polskiego obszaru rynkowego.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w tym katalog kryteriów, które musi spełniać NEMO. Oceny stopnia wypełnienia tych kryteriów dokonuje organ regulacyjny lub inny właściwy organ państwa członkowskiego i wyznacza NEMO (ewentualnie odwołuje lub zawiesza NEMO). Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia wyznaczenie co najmniej jednego NEMO w każdym obszarze rynkowym na swoim terytorium. NEMO wyznacza się na początkowy okres czterech lat.

Niezależnie od powyższego, NEMO wyznaczony w jednym państwie członkowskim ma prawo oferować usługi obrotu energią na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego z dostawą do innego państwa członkowskiego, przy czym musi powiadomić organ wyznaczający innego państwa członkowskiego o swoim zamiarze dwa miesiące przed rozpoczęciem operacji. Odrzucenie takiego wniosku jest możliwe tylko w przypadkach wymienionych w art. 4 ust. 6. Rozporządzenia 2015/1222.

Data publikacji : 09.05.2016

Opcje strony

do góry