Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek informacyjny przedsiębiorstw działających w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży

Prezes URE przypomina o konieczności właściwej i terminowej realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z przepisami ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku (ustawy o zapasach). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach  ww. przedsiębiorstwa, w terminie do 15 maja danego roku, są zobowiązane do przekazywania Ministrowi Energii oraz Prezesowi URE informacji o działaniach podjętych w okresie od 1 kwietnia poprzedniego roku do 31 marca danego roku, w celu:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, 
  2. realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Przedmiotowe informacje należy przesyłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych

oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: drg@ure.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 24/2016.

Data publikacji : 06.05.2016
Data modyfikacji : 06.05.2016

Opcje strony

do góry