Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6512,Wiosenny-Biuletyn-URE.html
2023-06-09, 06:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiosenny Biuletyn URE

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do Prezesa URE docierały sygnały dotyczące wysokich - zdaniem odbiorców ciepła - obciążeń wynikających z opłat stałych, w ślad za opublikowaną w lutym 2016 r. na stronie internetowej URE informacją w sprawie upowszechnienia możliwości stosowania jednoskładnikowych cen lub stawek opłat w rozliczeniu za dostawę ciepła, w bieżącym wydaniu Biuletynu URE przedstawiamy szczegółową analizę skutków zastosowania takiego rozwiązania.

Ponadto prezentujemy artykuł poruszający problematykę świadczenia usługi powszechnej na rynku energii elektrycznej. Pomimo tego, że w ustawie - Prawo energetyczne nie funkcjonuje wprost pojęcie usługi powszechnej, to w ramach tej regulacji występują elementy tworzące łącznie zbiór odpowiadający definicji tej usługi.

Stała pozycja w Biuletynie to Informacje i Komunikaty Prezesa URE. Na łamach bieżącego numeru publikujemy m.in. stopę wolną od ryzyka w I kwartale 2016 r., średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającą obowiązkowi publicznej sprzedaży, średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, jednolite wykazy odbiorców przemysłowych, średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2015 r. i w IV kwartale 2015 r., średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 r.

Zapraszamy do lektury.

Data publikacji : 22.04.2016

Opcje strony