Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

Corocznie do 31 marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne - publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku.

Realizując obowiązki publikacyjne, regulator rynku energii przekazuje informacje dotyczące:

  • średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Została ona obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 r. Cena ta, zawierająca podatek akcyzowy, bez VAT, wyniosła 0,5017 zł/kWh.
  • średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 r.
  • średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 r.
  • wskaźnik referencyjny ustalany dla potrzeb kalkulacji taryf.

Szczegóły są zawarte w poniższych Informacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Data publikacji: 30.03.2016

Opcje strony

do góry