Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek informacyjny i sprawozdawczy wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach

Przypominamy wytwórcom energii elektrycznej w mikroinstalacjach o obowiązkach informacyjnych i sprawozdawczych wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja m.in. o ilości:

  • wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
  • energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i  wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu.
Zgodnie z art. 168 pkt 12 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, karze pieniężnej w wysokości 1000 zł podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji wskazanych w przepisach tej ustawy lub podaje nieprawdziwe informacje.

 

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa URE nr 4/2016.

Data publikacji: 14.01.2016

Opcje strony

do góry