Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niższe ceny gazu - Prezes URE zatwierdził taryfy przedsiębiorstwom gazowym

Prezes URE zatwierdził taryfy głównych przedsiębiorstwa gazowych: PGNiG S.A., dystrybutora czyli Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), która sprzedaje gaz do odbiorców detalicznych oraz przedsiębiorstw sieciowych: SGT EuRoPol Gaz oraz OGP Gaz - System.

Pierwotne wnioski przedsiębiorstw różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione. Dopiero w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w Urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w ramach postepowań administracyjnych możliwe było ich zatwierdzenie przez regulatora.

Taryfa spółki PGNiG, która sprzedaje gaz tzw. „dużym” odbiorcom, zatwierdzona została na okres 3 miesięcy. Jej wejście w życie oznacza obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych zużywających powyżej 25 mln m3 o 6,8%, oraz dla odbiorców hurtowych o 4,6%. W przypadku gazu zaazotowanego spadki wynoszą odpowiednio 6,1% oraz 5,2%.

Ustalenie niższych cen gazu było możliwe dzięki obserwowanemu na świecie spadkowi cen ropy naftowej. To już czwarta obniżka cen gazu od początku 2015 r. Oznacza ona , że spadek cen w stosunku do cen z końca grudnia 2014 r. dla gazu wysokometanowego wynosi 20,9%, a dla gazu zaazotowanego - 14,8% .

 

W nowej taryfie detalicznej PGNiG OD ceny gazu wysokometanowego (GZ-50) oraz zaazotowanego podgrupy GZ-41,5 dla grup o mocy nie wyższej niż 110 kWh/h (w których rozliczane są gospodarstwa domowe) spadają o 3,5 %, stawki opłat abonamentowych o prawie 10 %. Dla odbiorców o mocy wyższej niż 110 kWh/h ceny gazu spadają o 2 %, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie.

W wyniku zatwierdzenia taryfy PGNiG OD roczne płatności odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego w gospodarstwach domowych nabywających ten gaz w ramach umów kompleksowych - spadają średnio w grupach W-1 (roczny pobór nie wyższy niż 3 350 kWh) o 3,1%, w grupach W-2 (roczny pobór wyższy niż 3 350 kWh i nie wyższy niż 13 350 kWh) o 2,8%, zaś w grupach W-3 (roczny pobór wyższy niż 13 350 kWh i nie wyższy niż 88 900 kWh) o 2,6%.

Oznacza to, że odbiorcy w gospodarstwach domowych zużywający gazu do ogrzewania mieszkań (grupy W.3) zapłacą około ośmiu złotych mniej miesięcznie.

 

W związku z tym, iż zmianie nie ulegają stawki opłat przesyłowych jak i dystrybucyjnych, jak również stawki opłat abonamentowych dla odbiorców o mocy wyższej niż 110 kWh/h, spadek średnich płatności odbiorców - które uwzględniają zarówno opłaty za gaz jako towar, jak i opłaty za jego dostarczenie - jest niższy niż spadek cen gazu jako towaru.

Skutki finansowe dla grup odbiorców, w których rozliczane są gospodarstwa domowe w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej. Skutki ustalone zostały na podstawie zużycia gazu przez statystycznego odbiorcę w danej grupie taryfowej.

Oddział PSG: Płatność miesięczna wg taryfy Miesięczna różnica w płatnościach kol. 3-kol. 2 spadek płatności (kol.3/kol.2-1) *100
dotychczasowej nowej    
[zł] [zł] [zł/m-c] w %
1 2 3 4 5
grupa taryfowa W-1.1 średnie zużycie roczne w skali kraju 1 347 kWh
w Gdańsku 25,76 24,98 – 0,78 – 3,0
w Poznaniu 25,35 24,57 – 0,78 – 3,1
w Tarnowie 25,41 24,62 – 0,79 – 3,1
w Warszawie 24,69 23,91 – 0,78 – 3,2
we Wrocławiu 25,54 24,75 – 0,79 – 3,1
w Zabrzu 26,28 25,49 – 0,79 – 3,0
średnia 25,51 24,72 – 0,79 – 3,1
grupa taryfowa W-2.1 średnie zużycie roczne w skali kraju 7 457 kWh
w Gdańsku 109,88 106,92 – 2,96 – 2,7
w Poznaniu 105,46 102,51 – 2,95 – 2,8
w Tarnowie 106,72 103,77 – 2,95 – 2,8
w Warszawie 102,43 99,48 – 2,95 – 2,9
we Wrocławiu 106,95 104,00 – 2,95 – 2,8
w Zabrzu 109,66 106,71 – 2,95 – 2,7
średnia 106,85 103,90 – 2,95 –2,8
grupa taryfowa W-3.6 średnie zużycie roczne w skali kraju 23 666 kWh
w Gdańsku 327,43 319,24 – 8,19 – 2,5
w Poznaniu 321,50 313,32 – 8,18 – 2,5
w Tarnowie 313,63 305,45 – 8,18 – 2,6
w Warszawie 310,39 302,21 – 8,18 – 2,6
we Wrocławiu 322,91 314,73 – 8,18 – 2,5
w Zabrzu 322,39 314,20 – 8,19 – 2,5
średnia 319,71 311,53 – 8,18 – 2,6

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzona została na okres 3 miesięcy, tj. okres krótszy niż roczny okres wnioskowany przez to przedsiębiorstwo. Skrócenie tego okresu umożliwi ocenę warunków rynkowych działania spółki na podstawie rzeczywistych danych za rok 2015 - a nie ich przewidywanego wykonania - i adekwatne ukształtowanie taryfy tego przedsiębiorstwa na przyszły okres.

Okres obowiązywania taryf PSG i OGP Gaz - System  (OGP) wydłużony został do 30 czerwca 2016 r., gdyż koszty uzasadnione, stanowiące podstawę kalkulacji taryf tych przedsiębiorstw nie uległy zmianie. Jednocześnie wprowadzono kilka zmian w ich treści, które polegały na podwyższeniu wysokości bonifikat jakie przedsiębiorstwa te obowiązane są udzielać w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz usunięciu zapisów przejściowych związanych ze zmianą rozliczeń z jednostek objętości na jednostki energii. W przypadku PSG dodatkowo uszczegółowiono zapisy w zakresie kryteriów kwalifikacji do grup taryfowych oraz rozliczeń w obszarze przyłączeń do sieci dystrybucyjnej, natomiast w przypadku OGP dostosowano jej treść do nowego brzmienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Data publikacji : 17.12.2015
Data modyfikacji : 15.03.2016

Opcje strony

do góry