Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Metodologia i kryteria wykorzystywane do oceny inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych sektora gazu ziemnego oraz ponoszonego podwyższonego ryzyka

Załączony do niniejszej informacji dokument został opracowany na podstawie art. 13 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009, w celu wskazania sposobu oceny przez Prezesa URE inwestycji w projekty infrastruktury gazu ziemnego posiadające status projektów wspólnego zainteresowania (ang. PCI - Projects of Common Interest).

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oznaczają projekty posiadające szczególne znaczenie dla realizacji celów strategicznych UE, niezbędne do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych we wskazanym rozporządzeniu. Wybór projektów odbywa się cyklicznie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Kolejną, drugą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania państw UE, Komisja Europejska ma opublikować w październiku 2015 r.

Data publikacji : 28.09.2015

Opcje strony

do góry