Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6233,Ograniczenia-w-dostarczaniu-i-poborze-energii-elektrycznej-wyjasnienia-Prezesa-U.html
2020-07-12, 18:39

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej - wyjaśnienia Prezesa URE dotyczące grup odbiorców podlegających ochronie

W związku z licznymi pytaniami, które wpływają do Urzędu Regulacji Energetyki oraz prowadzonym przez Prezesa URE monitoringiem dokonanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Podstawą prawną wprowadzanych ograniczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, wydane na podstawie art. 11 ust. 7 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Ograniczenia nie dotkną odbiorców w gospodarstwach domowych. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegają także:

  • szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
  • obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
  • porty lotnicze;
  • obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
  • obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych;
  • obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadza się od dnia 11 sierpnia 2015 r. od godz. 24.00 do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 24.00 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej o mocy umownej powyżej 300 kW.  Informacje dotyczące wprowadzania ograniczeń ogłaszane są w komunikatach radiowych i na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego - Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

 

Stosownie do § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 924) ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą każdego z odbiorców, dla których wielkość mocy umownej określonej w zawartej umowie sprzedaży, umowie o świadczenie usług przesyłania albo dystrybucji lub umowie kompleksowej ustalona została powyżej 300 kW i którzy nie podlegają ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami na mocy § 6 ust. 1 tego rozporządzenia.

Dla odbiorców, których wielkość mocy umownej została ustalona powyżej 300 kW, czyli dla tych, których ograniczenia dotyczą, wielkości mocy dla poszczególnych stopni zasilania zostały określone w zawartej między stronami umowie.

Wielkości określające poziomy wprowadzanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy ujęte są w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

W przypadku wątpliwości co do swoich obowiązków i działań odbiorcy powinni kontaktować się z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci są przyłączeni i z którym posiadają zawartą umowę na dostarczanie energii elektrycznej. Warto także śledzić bieżące informacje pojawiające się na stronach operatorów, gdzie zamieszczane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z aktualną sytuacją.

Data publikacji : 12.08.2015

Opcje strony