Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekty kosztów osieroconych za 2014 rok

Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2014 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 r.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2014 r. w łącznej kwocie 658 715 371 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek ustalono korekty dodatnie i ujemne, których saldo wynosi 724 579 360 zł.

Natomiast zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym były wypłacone w 2014 r. w kwocie 64 090 000 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek, saldo ustalonych korekt dodatnich wynosi 42 632 405 zł.

W związku z powyższym, kwota środków publicznych przekazanych wytwórcom za 2014 r., z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym stanowi kwotę 1 490 017 136 zł.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2015.

Data publikacji : 11.08.2015

Opcje strony

do góry