Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6229,Prezes-URE-bedzie-kontrolowal-ograniczenia-w-poborze-energii-elektrycznej.html
13.04.2024, 04:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE będzie kontrolował ograniczenia w poborze energii elektrycznej

Ze względu na falę upałów w Polsce zostały wprowadzone ograniczenia w poborze energii elektrycznej. Na polecenie operatora sieci przesyłowej, który jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, odbiorcy energii są zobligowani do przestrzegania wprowadzonych przez PSE ograniczeń w poborze prądu.

Ograniczenia w poborze energii elektrycznej mają być realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora o obowiązujących stopniach zasilania. Komunikaty takie są ogłaszane na stronach internetowych operatorów.

- Będziemy konsekwentnie kontrolować stosowanie się odbiorców do wprowadzanych ograniczeń – zapowiedział Maciej Bando, Prezes URE.  – Powołałem zespół, który będzie monitorował sytuację – dodaje szef URE.

 

Operator wprowadził ograniczenia ze względu na trudną sytuację w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ograniczenia mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dla wszystkich odbiorców prądu, jednak niektórzy muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. W przypadku niezastosowania się przez odbiorcę do wprowadzonych stopni zasilania Prezes URE może nałożyć na taki podmiot karę w wysokości do 15% przychodu osiągniętego w roku poprzednim ( art. 56 ustawy Prawo energetyczne). Regulator będzie także prowadził kontrole dotyczące stosowania wprowadzanych ograniczeń ( art. 11 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne).

Aktualne ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą dużych odbiorców energii elektrycznej, tj. takich, dla których wielkość mocy umownej określona w umowach ustalona została powyżej 300 kW (głównie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowo - usługowe).

Ograniczenia nie dotkną odbiorców w gospodarstwach domowych. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegają także:

  • szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
  • obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
  • porty lotnicze;
  • obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
  • obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych;
  • obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.

 

Plany wprowadzania ograniczeń opracowuje i wprowadza operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Określają one wielkości maksymalnego poboru energii dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania. Wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, ujęte w planie ograniczeń, określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

  • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej określonej w umowach ;
  • stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę (sukcesywne, stopniowe obniżanie mocy);
  • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń i zakłóceń (maksymalne ograniczenia).

Każdy odbiorca informacje o dopuszczalnym maksymalnym ograniczeniu w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, które zostało ujęte w planach ograniczeń, znajdzie w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.

Data publikacji : 10.08.2015
Data modyfikacji : 11.08.2015

Opcje strony