Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6158,Prezes-URE-przyznal-certyfikat-niezaleznosci-spolce-OGP-Gaz-System-SA-w-zwiazku-.html
13.04.2024, 06:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przyznał certyfikat niezależności spółce OGP Gaz-System S.A. w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu jamalskiego

Prezes URE decyzją z 19 maja 2015 r. przyznał certyfikat niezależności Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia, który stanowi własność przedsiębiorstwa SGT EuRoPol GAZ S.A. Funkcję tę Gaz-System sprawuje w tzw. modelu ISO, czyli modelu niezależnego operatora systemu (Independent System Operator).

Przyznanie certyfikatu niezależności oznacza, że operator pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od wykonywania innych działalności niezwiązanych z przesyłaniem paliw gazowych.

Zgodnie z przepisami funkcję operatora systemu przesyłowego może wykonywać jedynie podmiot, któremu Prezes URE przyznał certyfikat niezależności. Przed wydaniem takiego certyfikatu regulator przeprowadza postępowanie sprawdzające, czy operator spełnia wymogi określone w ustawie Prawo energetyczne, które zapewnią, że będzie działał w pełni niezależnie. Prezes URE zasięgał także opinii Komisji Europejskiej i Ministra Spraw Zagranicznych, stosownie do postanowień ustawy − Prawo energetyczne.

W toku postępowania Komisja Europejska wydała opinie formułując zalecenia, które w najwyższym stopniu powinny być uwzględnione przez krajowy organ regulacyjny. Komisja Europejska poruszyła m.in. kwestie bieżącej eksploatacji tłoczni gazu i stacji pomiarowych zlokalizowanych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego oraz zobowiązała Prezesa URE do dokonania oceny, czy udzielenie Gaz-Systemowi certyfikacji nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych do Polski i innych państw UE.

Prezes URE dokonał takiej oceny i ustalił, iż przyznanie Gaz-Systemowi certyfikatu niezależności w modelu ISO nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych. Co więcej, wnioski płynące z analizy zebranego materiału pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że przyznanie temu operatorowi certyfikatu niezależności w modelu ISO wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych do Polski i innych państw UE.

Ponadto, mając na uwadze opinię Komisji Europejskiej, Prezes URE w wydanej decyzji zalecił Gaz-Systemowi przejęcie w terminie 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji realizacji zadań w zakresie bieżącej eksploatacji tłoczni gazu i stacji pomiarowych znajdujących się na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia.

Europol GAZ zachowuje prawo do realizacji kontraktów historycznych do czasu ich wygaśnięcia, bez możliwości ich przedłużenia - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

***

Wcześniej, bo już 22 września 2014 r., Prezes URE przyznał spółce Gaz-System certyfikat niezależności w związku z pełnieniem funkcji operatora na sieciach własnych.

Prowadząc postępowanie Prezes URE bierze pod uwagę kryteria wskazane w art. 9d ust. 1a ustawy - Prawo energetyczne mówiące o tym, że w celu zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego ta sama osoba lub podmiot nie może:

  1. bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem operatora systemu przesyłowego lub połączonego ani wywierać decydującego wpływu na system przesyłowy lub system połączony;
  2. powoływać członków rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, ani względem systemu przesyłowego lub połączonego oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną;
  3. pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji operatora systemu przesyłowego lub połączonego, ani względem systemu przesyłowego lub systemu połączonego oraz pełnić tych funkcji w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną.

Ponadto mając na uwadze, że powyższy proces certyfikacji dotyczy wykonywania funkcji operatora w modelu ISO, Prezes URE uwzględnił również kryteria określone w art. 9h1 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, który stanowi, że Prezes URE przyznaje certyfikat niezależności przedsiębiorstwu energetycznemu jeżeli:

  1. przedsiębiorstwo to spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1a;
  2. przedsiębiorstwo to wykazało zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z art. 9c oraz rozporządzenia, o którym mowa w art. 9h ust. 7 pkt 6, w tym dysponuje odpowiednimi środkami ekonomicznymi i technicznymi;
  3. umowa, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, zapewnia temu przedsiębiorstwu wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 9c i w art. 16 ust. 2;
  4. właściciel sieci przesyłowej wykazał zdolność do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 984), przedsiębiorstwa energetyczne, będące w dniu 3 września 2009 r. właścicielami sieci przesyłowej, zachowują prawo do realizacji umów o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, zawartych przed tym dniem, do czasu ich wygaśnięcia, bez możliwości ich przedłużenia. Czynność prawna mająca na celu przedłużenie terminu obowiązywania tych umów jest nieważna.

 

Zgodnie z art. 9h1 ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne decyzja Prezesa URE z dnia 19 maja 2015 r. została ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki wraz z opinią Komisji Europejskiej z dnia 9 września 2014 r. Natomiast opinia Komisji z dnia 19 marca 2015 r. zostanie zamieszczona w Biuletynie URE niezwłocznie po jej opublikowaniu przez KE.

Data publikacji : 19.05.2015

Opcje strony