Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2014 r.

Ukazało się najnowsze, siedemnaste z kolei sprawozdanie z działalności polskiego regulatora rynków energii i paliw, obejmujące działania prowadzone w 2014 r.

Prezes URE konsekwentnie i odpowiedzialnie wypełniał misję zapewnienia równowagi interesów uczestników rynku paliw i energii w ramach realizowanej przez państwo polityki energetycznej. Sprawozdanie prezentuje zagadnienia odnoszące się do sposobu realizacji obowiązków Prezesa URE dotyczących spraw z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego. Nowym obszarem działań regulacyjnych prowadzonych przez Prezesa URE w 2014 r. było udzielanie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Ważnym działaniem na rzecz integracji z europejskim rynkiem energii było wsparcie przez Prezesa URE w połowie 2014 r. działań mających na celu pełne uczestnictwo dwóch polskich podmiotów w organizacji europejskiego obrotu energią elektryczną.

W 2014 r. Prezes URE kontynuował prace na rzecz wzmocnienia pozycji konsumentów, szczególnie w gospodarstwach domowych. Prowadzone były kampanie informacyjne zwiększające znajomość praw konsumentów. Opracowane zostały Zbiory Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych.

W ubiegłym roku nastąpiło również przyspieszenie liberalizacji rynku gazu ziemnego. Systematycznie rosła liczba podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą.

Polski regulator był aktywny także na polu międzynarodowym poprzez prace nad kodeksami sieciowymi w ACER, nad projektami wczesnej implementacji kodeksów sieci w ramach Inicjatyw Regionalnych oraz współpracę dwustronną i wielostronną z innymi regulatorami,  zwłaszcza w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Oprócz zaangażowania URE w budowę wspólnego rynku energii w UE, ważnym obszarem prac URE w 2014 r. było bezpieczeństwo energetyczne. Uzgadnianie z URE planów rozwoju kluczowych przedsiębiorstw energetycznych, w tym budowy nowych połączeń transgranicznych, wydawanie skoordynowanych decyzji dotyczących alokacji kosztów, to przykłady działań Prezesa URE w tej dziedzinie.

Zapraszamy do zapoznania się z całością Sprawozdania.

Data publikacji : 15.05.2015

Opcje strony

do góry