Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do 3.04. 2015 r.)

Zgodnie z art. 9a ust. 1a5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1, jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku:

  1. informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa art. 9a ust. 1 i 8 wspomnianej ustawy, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
  2. oświadczenie następującej treści:
    „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
    1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą;
    2) znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a3 ustawy, o której mowa w pkt 1.”.

W związku z powyższym w zakładce „rynki energii - energia elektryczna - odbiorcy przemysłowi” został zamieszczony przykładowy wzór informacji oraz oświadczenia, o którym mowa powyżej a także formularz Informacji dodatkowej.

Informacje oraz oświadczenie należy kierować na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Systemów Wsparcia
Al. Jerozolimskie 181
02‐222 Warszawa

Data publikacji : 08.05.2015

Opcje strony

do góry